Акция за безплатно депониране на батерии и акумулатори в Пловдив

Акция за безплатно депониране на батерии и акумулатори в Пловдив


Ще се проведе акция за безплатно депониране на батерии и акумулатори в Пловдив

Дин Акумулатори Пловдив орагнизира акция за безплатно депониране на батерии и акумулатори в Пловдив

Кампания за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори организират от Дин Акумулатори Пловдив

Гражданите могат безвъзмездно да предават тези отпадъци през следващата седмица – от 16.05.21 г. до 22.05.21г. на адреса от 09:00 ч. до 17:00 ч.


ДИНАКУМУЛАТОРИ ЕООД

DINAKUMULATORI.COM Email: info@dinakumulatori.com Телефон: 0876576999 Пловдив, ул. Скопие 59

Целта на акцията, която се провежда за първа година, е запазване на максимално чиста градска и околната среда.

Идеята ни е да се предотврати и ограничи замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и намаляване риска за човешкото здраве.

Поради тези причини е забранено и изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на излезли от употреба гуми, негодни за употреба батерии и акумулатори и отработени масла, както и изгарянето им, с изключение на случаите, в които лицата, притежават съответното разрешение по чл.35 от Закона за управление на отпадъците.

От ДИН АКУМУЛАТОРИ НАПОМНЯТ, че батериите съдържат тежки метали като живак, кадмий, олово, цинк и никел, които оказват вредно въздействие върху околната среда и човека, когато се изхвърлят в съдовете за битови отпадъци, като попадат в почвите и водите.

Дин Акумулатори Пловдив призоваваме, гражданите да се възползват от предоставената възможност и да се освободят от опасните отпадъци по правилния начин, като ги предадат на специализираната площадка за събирането им.

Да не се изхвърлят извън определените за целта места и площадки.

Какво представляват опасните отпадъци?

Съвременните хора генерират в своето ежедневие отпадъци, които са все повече като количество.

Основно това са продукти от различни дейности и производства. 

Отпадъците най-често се класифицират според техния състав и свойства. 

Когато крият риск за здравето на хората и за екологичното равновесие, те се третират като опасни. 

Причината е, че сами по себе те може да са отровни, токсични, корозивни, инфекциозни или да притежават други вредни качества, с които да застрашават природата.

Отпадъците с подобни характеристики изискват изключително прецизно отношение при тяхното събиране, транспортиране, съхраняване и евентуална преработка.

В последните десетилетия човечеството е изправено пред нарастващия проблем с опазването на околната среда, пряко свързан с производствени и други обществени дейности.

В тази връзка над 170 държави са приели Базелската конвенция, която касае контрола на опасните отпадъци и тяхното трансгранично движение.

В документа са разписани правила за намаляването на тяхната токсичност и количества в световен план.

Класовете се правят според вида на опасността, представена от този вид отпадъци:

 • HP 1 Explosive : в резултат на химическа реакция може да се образуват газове, които имат температура, налягане или скорост, опасни за неща и хора.
 • HP 2 Окисляване : ако влязат в контакт с кислород, те могат да причинят изгаряне на други материали.
 • HP 3 Запалими : те могат да бъдат течни, твърди, газообразни, реактивни при контакт с вода, самореактивни и самонагряващи се.
 • HP 4 Дразни: може да причини дразнене на очите и кожата.
 • HP 5 Вреден : може да бъде токсичен за някои целеви органи при излагане или вдишване.
 • Токсичен HP 6 : може да бъде токсичен, ако се пие, вдишва или инжектира.
 • Канцерогенен HP 7 : може да причини рак.
 • HP 8 Корозивен : може да корозира кожата.
 • HP 9 Инфекциозни : жизнеспособни микроорганизми или токсини, които причиняват заболяване при хората.
 • HP 10 Teratogenic : може да увреди плодовитостта и репродукцията на човека.
 • Мутагенна HP 11 : може да доведе до генетична мутация на клетка.
 • HP 12 Отделяне на остър токсичен газ: може да отделя токсични газове при контакт с вода или киселина.
 • HP 13 Sensitizer : съдържа сенсибилизиращи вещества за кожата или дихателните органи.
 • HP 14 Ecotoxic : опасен за околната среда.
 • HP 15 Отказ, който не притежава пряко една от тези опасни характеристики, но може да ги прояви по-късно : всички онези, които биха могли да представляват рискове за околната среда в бъдеще.

Акция за безплатно депониране на батерии и акумулатори в Пловдив от Дин Акумулатори Пловдив

Акция за безплатно депониране на батерии и акумулатори в Пловдив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Call Now Button